Obchodní podmínky společnosti Westercom s.r.o.

Firma: Westercom s.r.o.

sídlo: Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 03591689

DIČ: CZ03591689

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234252

Kontakty: Ing. Jiří Brusch

e-mail: info@westercom.eu

bankovní spojení: bankovní účet u KB a.s. č. 107-8953830237/0100

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) společnosti Westercom s.r.o., IČO: 03591689, se sídlem Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234252 (dále též jen jako „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen jako „Kupující“), případně práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uvedenou kupní smlouvou.

2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující současně potvrzuje, že na tyto Obchodní podmínky byl dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit. 

4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené v písemné podobě. Odchylná ujednání obsažená v takové kupní smlouvě (v Potvrzení objednávky) mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

5. Při výkladu těchto Obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

„NOZ“ – je zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Prodávající“ – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující“ – je zákazníkem Prodávajícího, se kterým je uzavírána kupní smlouva. 

„Zboží“ – nové dílčí movité věci, které jsou předmětem prodeje mezi Prodávajícím a Kupujícím a jsou specifikovány v Potvrzení objednávky. Jedná se o komponenty průmyslové komunikace užívané například pro přenos dat v průmyslovém prostředí. Zboží vyžaduje odborné zacházení, a to i při pouhé manipulaci s tímto zbožím.

II. Předmět smlouvy, objednávka a uzavření smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k jednotlivým movitým věcem, které jsou specifikovány v Potvrzení objednávky (dále jen pod označením „Předmět koupě“). 

2. Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující touto smlouvou kupuje výše uvedený Předmět koupě a přijímá jej do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.

3. Smluvní strany si ujednaly výhradu vlastnického práva. Vlastnické právo ke Zboží bude na Kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením Kupní ceny na účet prodávajícího a převzetím Zboží Kupujícím. 

4. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího (dále též „Objednávka“). 

5. Objednávka obsahuje zejména identifikační údaje Kupujícího, jeho fakturační adresu, kontaktní osobu, zvolený způsob dodání zboží, množstevní a druhovou specifikaci zboží. Objednávku je možno Prodávajícímu zaslat na adresu sídla společnosti (dále jen „kontaktní adresa“) prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu info@westercom.eu, případně ji lze učinit telefonicky u zástupce prodávajícího.

6. Po podání Objednávky obdrží Kupující vygenerovaný souhrn o obsahu objednávky a platebních a dodacích podmínkách, a to prostřednictvím emailu (dále jako „Potvrzení Objednávky“). 

7. Prodávající není povinen obdrženou Objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

8. K uzavření Kupní smlouvy dochází až okamžikem obdržení akceptace Potvrzení Objednávky ze strany Kupujícího Prodávajícím, a to prostřednictvím emailové komunikace. V případě, že Prodávající neobdrží akceptaci Potvrzení objednávky, je kupní smlouva uzavřena úplným zaplaceným kupní ceny Zboží či převzetím Zboží, podle toho co nastane dříve. 

9. V případě, že Kupující Objednávku učiní telefonicky, je postup uzavření smlouvy uvedený v tomto článku obdobný.

III. Kupní cena zboží a platební podmínky 

1. Kupní cena Zboží (dále jen jako „Kupní cena“) je mezi stranami sjednána v Potvrzení objednávky. Kupující nese náklady spojené s dodáním zboží Kupujícímu, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.

2. Prodávající vystaví fakturu – daňový doklad v elektronické podobě s dobou splatnosti 14 pracovních dnů, není-li na faktuře uvedeno nebo mezi stranami sjednáno jinak. V případě, že o to Kupující požádá, vystaví Prodávající daňový doklad v papírové podobě a zašle jej Kupujícímu prostřednictvím držitele poštovní licence.

3. Kupující je povinen do 7 kalendářních dnů po obdržení faktury vrátit daňový doklad Prodávajícímu v případě, že bude vystaven v rozporu se smluvními podmínkami, či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen daňový doklad buď opravit, nebo zrušit a vystavit daňový doklad nový. Vystavení opraveného či nového daňového dokladu nemění původní termín splatnosti.

4. Kupující uhradí sjednanou Kupní cenu bezhotovostním převodem či hotovostním vkladem na účet Prodávajícího uvedeného v těchto Obchodních podmínkách nebo na daňovém dokladu. Kupující je povinen uhradit Kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného na doručeném daňovém dokladu. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je v případě bezhotovostní platby či hotovostního vkladu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5. Kupní cena je splatná v den uvedený v Potvrzení objednávky, zde je stanoven i způsob úhrady Kupní ceny. Nejpozději je Kupní cena splatná ve lhůtě uvedené na faktuře, která bude Kupujícímu zaslána.

6. Instalace zboží ani uvedení do provozu nejsou součástí kupní smlouvy ani Kupní ceny, není-li výslovně mezi stranami sjednáno jinak.

7. V případě prodlení Kupujícího s placením Kupní ceny je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

IV. Dodací podmínky

1. Zboží je možno Kupujícímu:

a) dodat k osobnímu odběru na provozovnu Prodávajícího sídlící na adrese: Praha, Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6. Zboží může převzít pouze Kupující nebo jím písemně zmocněná osoba. V takovém případě se Kupující, nebo jím zmocněna osoba musí prokázat své oprávnění k odběru Zboží, nebo

b) dodat na adresu určenou Kupujícím v kupní smlouvě, kde bude zboží převzato Kupujícím nebo jím písemně pověřenou osobou. Nebude-li v kupní smlouvě místo dodání sjednáno, je jím sídlo Kupujícího.

 

2. Zvolený způsob dopravy je určen v Potvrzení objednávky, přičemž Prodávající volí přepravu přes přepravní společnost, se kterou má sjednaný smluvní vztah, s čímž Kupující souhlasí.

3. Zboží bude Kupujícímu dodáno ve lhůtě uvedené v Potvrzení objednávky. Lhůta může být po vzájemné dohodě stran změněna. Lhůta k dodání se považuje za splněnou předáním Zboží prvnímu přepravci k přepravě.

4. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo na jiné místo, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

5. V případě odmítnutí převzetí Zboží dodávaného na základě kupní smlouvy z jiných, než zákonných důvodů je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat náhradu škody, která bude Prodávajícímu způsobena. V případě, že si Kupující nevyzvedne objednané zboží v místě dodání ve lhůtě 14 dnů ode dne stanoveném jako dodací termín, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, případně stornovat Objednávku. 

6. Prodávající a Kupující se zavazují v souvislosti s uzavřením a plněním Kupní smlouvy dodržovat zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, veškeré související zákonné a podzákonné právní předpisy a také příslušné předpisy a opatření Evropské unie týkající se mezinárodních sankcí. Prodávající je zejména oprávněn odmítnout dodání Zboží do jakékoli změně nebo na území, na které se vztahují mezinárodní sankce, nebo ve prospěch subjektu nebo osoby, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Kupující má povinnost zajistit, aby Zboží nebylo dále dodáno do státu nebo na území, na které se vztahují mezinárodní sankce ani nedodat Zboží žádnému subjektu nebo osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Porušení této povinnosti Kupujícího se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

7. K přechodu nebezpečí škody na Zboží dochází okamžikem předání a převzetí Zboží ze strany Kupujícího.

V. Záruka za jakost a reklamační řád

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v trvání 12 měsíců, není-li na Dodacím listu uvedeno pro dílčí Zboží jinak. Pak platí záruční doba uvedena v Dodacím listu. Záruční doba produktů Westermo je 60 měsíců, není-li v Dodacím listu uvedeno pro dílčí Zboží jinak. 

2. Běh záruční doby počíná převzetím zboží Kupujícím. 

3. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud nejsou jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. 

 

4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy.

5. Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. O neúplné nebo poškozené zásilce je třeba Prodávajícího informovat neprodleně.

6. Kupující je dále povinen Zboží podle možností co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout a přesvědčit se o je vlastnostech a množství. Kupujícímu je dodán spolu se Zbožím návod k použití, který Prodávající doporučuje prostudovat. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že nesprávným užíváním Zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.

7. Pokud je vadné plnění Prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

8. Pokud je vadné plnění Prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

g) na odstranění vady, nebo

h) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Kupující je povinen písemně sdělit Prodávajícímu, jaké právo ve smyslu předchozího odstavce Obchodních podmínek si zvolil, a to při oznámení vady zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 

10. Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu prodaného Zboží a jeho součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi, ani se softwarovými či jinými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v kupní smlouvě.

11. Záruka se nevztahuje na vady Zboží vzniklé použitím nesprávného nebo vadného zařízení nebo vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady zboží vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k užívání, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po převzetí Zboží Kupujícím vnější událost.

 

12. Záruka se nevztahuje na Zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo Kupujícího Zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je Zboží určeno. 

13. Dále se záruka nevztahuje na poškození Zboží vzniklá:

i) mechanickým poškozením Zboží,

j) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

k) používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

l) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží,

m) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

n) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

o) Zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

p) Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

14. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že veškeré Zboží Kupujícímu dodávané je třeba užívat dle pokynů výrobce či dodavatele. Veškeré užití Zboží, včetně manipulace s ním, vyžaduje odborné zacházení. Současně je však třeba Zboží užívat při zachování potřebné míry opatrnosti.

15. Kupující uplatňuje nároky z odpovědnosti za vady na kontaktní adrese Prodávajícího písemnou formou a je povinen doložit koupi Zboží. 

16. Prodávající má právo odmítnout přijetí Zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované Zboží, nebo jeho součásti, jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení.

17. Reklamované Zboží musí být pro účely reklamace doručeno Prodávajícímu a mělo by být důkladně zabezpečeno, aby v průběhu jeho přepravy nedošlo k jeho poškození a mělo by obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství); Prodávající doporučuje přiložit podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. jméno a příjmení/název/obchodní firmu, zpáteční adresu, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je Prodávajícímu znemožněna identifikace původu i závady Zboží.

18. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím v jeho reklamaci.  

19. Zjistí-li Prodávající, že příčinou problémů se Zbožím není reklamované Zboží, na něž se nevztahuje záruka a odpovědnost za vady Zboží, bude reklamace Kupujícího zamítnuta. V případě, že Kupující bude souhlasit s tím, aby Zboží bylo opraveno za úhradu ceny takové opravy Kupujícím, bude Kupujícímu účtována cena opravy dle aktuálně platného ceníku zvoleného autorizovaného servisu.

 

20. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60. dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 60 kalendářních dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v tom případě, že Prodávající, příp. autorizovaný servis, neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je oprávněn si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

21. O vyřízení reklamace je Kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu Zboží. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího. Jinak Prodávající, příp. autorizovaný servis vyzve Kupujícího k vyzvednutí opraveného/nového zboží. Při osobním výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého bylo Zboží přijato k reklamaci a musí prokázat svoji totožnost.

22. V případě, že reklamované, příp. nové, Zboží nebude vyzvednuto do 10 dnů po vyrozumění o jejím vyřízení (vyrozuměním o jejím vyřízení se pro tyto účely rozumí odeslání e-mailu ve smyslu předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek), je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji tohoto Zboží částku za jeho uskladnění. 

23. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až § 2112 NOZ). 

VI. Odstoupení od smlouvy a jiné způsoby ukončení trvání smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v zákonem stanovených případech a dále je možné smlouvu ukončit vzájemnou dohodou stran učiněnou v písemné podobě.

2. Prodávající i Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení ve smyslu § 2002 NOZ. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smluvních povinností ve smyslu § 2002 NOZ rovněž: 

a) prodlení s úhradou Kupní ceny, nebo některé ze splátek Kupní ceny, a to po dobu delší než 30 kalendářních dnů ode dne její splatnosti; 

b) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží, a to po dobu delší než 60 dnů od uplynutí lhůty dodání sjednané dle Kupní smlouvy. 

3. V případě, že bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Kupujícího a Kupující neodstraní důvody prohlášení úpadku ve lhůtě 30 dnů od právní moci uvedeného rozhodnutí o úpadku, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu jakékoli Zboží, podle již uzavřené Kupní smlouvy a je oprávněn odstoupit od Kupních smluv s okamžitou účinností, případně stornovat Objednávku.

 

4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím je Kupující povinen do tří pracovních dnů od výzvy, uskutečněné Prodávajícím, bezodkladně na své náklady vrátit veškeré bezvadné zboží dodané Prodávajícím na základě Kupní smlouvy zpět Prodávajícímu na místo určené Prodávajícím, a Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu doposud uhrazenou část Kupní ceny za zboží objednané na základě Kupní smlouvy, vše po obdržení Zboží od Kupujícího.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

a) těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu práv poskytovatele k předmětům ochrany;

b) a povinnosti k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.

6. Odstoupení musí být učiněno písemně adresným dopisem zaslaným druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné okamžikem doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VII. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího

1. Prodávající je po dohodě s kupujícím oprávněn umístit informaci o obchodní spolupráci s Kupujícím na svých webových stránkách.

2. Kupující na sebe ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností. 

3. Kupující a Prodávající se dohodli na vyloučení použití ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ pro tento smluvní vztah.

4. Touto smlouvou nejsou poskytována či převáděna žádná autorská práva, jen nevýhradní právo užívat software.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající nedopovídá Kupujícímu za škodu vzniklou neodbornou manipulací nebo zacházením se Zbožím, nedodržení pokynů a doporučení Prodávajícího nebo dodavatele, neodbornou instalací, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží, nesprávným skladováním Zboží, škodu vzniklou vnějšími událostmi. 

2. Smluvní strany se dohodly, že škoda je ve smyslu NOZ omezena celkovou výší 100000Kč.

IX. Ochrana osobních údajů 

1. V rámci procesu uzavírání kupní smlouvy jsou Prodávajícímu Kupujícím dobrovolně poskytovány osobní údaje Kupujícího. Kupující poskytuje Prodávajícímu osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z vyplněného záhlaví kupní smlouvy (tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo účtu). 

2. Osobní údaje Kupujícího získané dle těchto Obchodních podmínek budou Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po dobu nezbytně nutnou.

3. Kupující je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

4. Kupující má právo na opravu svých osobních údajů poskytnutých dle těchto Obchodních podmínek. Žádost o opravu osobních údajů je třeba zaslat písemně na adresu sídla Prodávajícího.

5. Kupující je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost Prodávajícího tuto informaci bez zbytečného odkladu Kupujícímu předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat po Kupujícím přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

6.  Prodávající a Kupující se zavazují v souvislosti s uzavřením a plněním Kupní smlouvy dodržovat zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, veškeré související zákonné a podzákonné právní předpisy a také příslušné předpisy a opatření Evropské unie týkající se mezinárodních sankcí. Prodávající je zejména oprávněn odmítnout dodání Zboží do jakékoli změně nebo na území, na které se vztahují mezinárodní sankce, nebo ve prospěch subjektu nebo osoby, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Kupující má povinnost zajistit, aby Zboží nebylo dále dodáno do státu nebo na území, na které se vztahují mezinárodní sankce ani nedodat Zboží žádnému subjektu nebo osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Porušení této povinnosti Kupujícího se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

7. V případě, že Kupující poskytne Prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, Prodávající za tímto účelem zpracuje jen takové osobní údaje Kupujícího, které jsou potřebné s ohledem na možnost obchodní sdělení zasílat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je Kupující oprávněn kdykoliv písemně odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je třeba zaslat písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo na email info@westercom.eu.

X. Nepředvídatelné okolnosti

1. V případě nepředvídatelných okolností, např. pokud budou poptávky převyšovat aktuální nabídku zboží Prodávajícího, je Prodávající oprávněn prodloužit termín dodání Zboží, nejdéle však o dobu nezbytně nutnou.

2. Podmínka uvedená v předchozím odstavci platí také pro případy vis maior, jako je živelná pohroma apod.

3. Prodávající není povinen dodat zboží, které nemá na skladě.

XI. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího

 

1. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s kupní smlouvou a chránit důvěrnost těchto informací, především je jako důvěrné uchovávat, neposkytnout bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě a nevyužít je jakýmkoliv způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit. 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, a právním řádem České republiky, zejména NOZ.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

3. Veškeré marketingové a jiné reklamní materiály Prodávajícího netvoří součástí kupní smlouvy ani těchto Obchodních podmínek a jejich obsah není pro Prodávajícího závazný.

4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, použije se místo něj ustanovení, jež je svým obsahem a účelem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší. Platnost a účinnost ostatních ustanovení kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek tím není dotčena. 

6. Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

8. Prodávající a Kupující se zavazují případné spory vzešlé z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

9. Kupující a Prodávající se dohodli na vyloučení použití ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ pro tento smluvní vztah.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění. Takto změněné obchodní podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.westercom.eu/VOP.pdf

Westercom s.r.o.