ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností Westercom s.r.o., která se zabývá především dodávkami technologie a inženýringu

Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi kteroukoliv pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je společnost:

Westercom s.r.o.

IČO: 03591689

sídlo: Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6

telefon: +420 603 509 790

email: [info@westercom.eu]

(dále též jako „Správce“)

2. Jakým způsobem, z jakého důvodu a na základě jakého právního titulu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování Vašich osobních údajů u Správce probíhá v těchto případech:

(i) Vašeho zájmu o služby námi (Správcem) nabízené (například v souvislosti s Vašimi požadavky, se kterými se na nás obrátíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře přístupného na webových stránkách https://www.westercom.eu/kontakt/ nebo v případě Vašeho zájmu o odebírání měsíčních novinek apod.). Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce spočívajícím ve vyřizování Vašich požadavků a Váš souhlas se zpracováním není v tomto případě potřeba.

(ii) Vašeho zájmu o konkrétní pracovní pozici nabízenou Správcem. Zpracování osobních údajů v tomto případě je nezbytné pro výběr mezi uchazeči (předsmluvní jednání) a následně pro uzavření smlouvy a Váš souhlas se zpracováním není v tomto případě potřeba. 

(iii) Zajištění plnění všech práv a povinností v souvislosti se smluvním vztahem, který mezi Správcem a právnickou osobou, kterou zastupujete, vniknul a jehož předmětem je poskytnutí služeb nabízených Správcem takové právnické osobě. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce spočívající v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. Váš souhlas se zpracováním není v tomto případě potřeba.

(iv) Zasílání marketingových sdělení a nabídek prostřednictvím kontaktních údajů získaných v rámci plnění smluvního vztahu (s možností další zasílání marketingových sdělení kdykoliv odmítnout). Právním titulem zpracování je v tomto případě oprávněný zájem Správce a Váš souhlas se zpracováním není potřeba.  

(v) Plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy platnými právními předpisy (například v oblasti daňové, účetní a dalších). Jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému není Váš souhlas potřeba.

(vi) Výjimečně na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro v souhlasu uvedené účely a osobní údaje (například pro účely dalšího evidování Vaší osoby jako uchazeče o zaměstnání u Správce a nabízení dalších vhodných pracovních příležitostí, zasílání marketingových sdělení těm subjektům údajů, kteří nejsou současnými ani bývalými zákazníky Správce, aj.)

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Správce https://www.westercom.eu/ nebo prostřednictvím elektronického či telefonního kontaktu, případně prostřednictvím osobního setkání.

Zpracovávání Vašich osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále v textu jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení jsou uchovávány pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro ochranu práv a plnění povinností Správce, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy či opodstatňuje právní zájem Správce. 

Po ukončení spolupráce se Správcem jsou osobní údaje uchovávány za účelem ochrany práv a vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.

V případě vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře Vaše osobní údaje Správce uchovává po dobu tří měsíců od vyřízení požadavku.

Vaše osobní údaje jako uchazeče o zaměstnání Správce uchovává po dobu 6 měsíců od doručení Vaší odpovědi na poptávku konkrétní pracovní pozice. Pokud jste Správci udělili souhlas za účelem nabídky jiné vhodné pracovní pozice, uchovává Vaše osobní údaje po dobu, po kterou je souhlas platně udělen, nejdéle však po dobu tří let.

Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu jsou však vždy zpracovávány nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automaticky přímo Správcem, dále prostřednictvím jeho zaměstnanců a zpracovatelů (viz bod 5. níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. 

3. Které Vaše osobní údaje Správce zpracovává?

Vaše osobní údaje Správce zpracovává v tomto rozsahu: 

(i) na základě požadavku zaslaného prostřednictvím on-line kontaktního formuláře se jedná o údaje nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku:

- jméno a příjmení,

- emailová adresa,

- specifikace požadavku klienta;

(ii) údaje, které jsou nutnou náležitostí smlouvy uzavřené s právnickou osobou, kterou zastupujete, a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit povinnosti Správce vyplývající z předmětu smlouvy a na jejichž zpracování má tedy Správce oprávněný zájem:

- údaje adresné a kontaktní, zejména tedy jméno, příjmení a titul, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa a jiné,

- další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy;

(iii) osobní údaje, nezbytné k posouzení a rozhodnutí o vhodnosti obsazení nabízené pracovní pozice vaší osobou, případně k nabídnutí jiné pracovní pozice, především:

- titul, jméno, příjmení, datum narození, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, cv, e-mailová adresa;

(iv) pro účely zasílání marketingových sdělení a nabídek zpracováváme Vaše: 

- jméno a příjmení a e-mailovou adresu;

(v) další osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, a to v rozsahu a za účelem v souhlasu uvedených.

Výhradně na základě Vašeho svobodného a dobrovolného souhlasu dochází u Správce případně k těmto zpracováním Vašich osobních údajů:

- za účelem zasílání newsletterů a marketingových sdělení subjektům údajů, které nejsou současnými ani bývalými zákazníky Správce, dochází ke zpracování Vaší emailové adresy a telefonního čísla;

- za účelem ponechání v evidence uchazečů o zaměstnání u Správce a nabídky jiné vhodné pracovní pozice, dochází ke zpracování titulu, jména, příjmení, data narození, doručovací nebo jiné kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.

4. Jak Správce chrání Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji je nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou maximálně chráněny způsobem odpovídajícím technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů. 

5. Komu dalšímu Správce předává Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nejsou předávány mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

- je předání osobních údajů uloženo právním předpisem anebo právní předpis k tomuto předání Správce opravňuje (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení);

- provozní a související agendu pro Správce zajišťuje externí dodavatel (účetnictví, IT služby, aj.).

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo Českou republiku. 

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy Správcem zajištěno, aby předané údaje nebyly použity pro jiný účel než poskytnutí příslušné služby, a aby byly poskytnuty stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Správce.

Aktuální seznam zpracovatelů Vašich osobních údajů Vám bude k Vaší žádosti Správcem předložen.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které jsou zpracovávány, máte následující práva, která vůči Správci můžete uplatnit:

- právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány;

- právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

- právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

- právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. 

V případě, že některé z Vašich osobních údajů jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. 

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným Správci na kontaktní adresu: Westercom s.r.o., Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6, anebo na e-mail: info@westercom.eu

 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů obracejte se prosím na Správce prostřednictvím jeho výše uvedených kontaktních údajů, případně na Jiřího Brusche e-mailu brusch@westercom.eu nebo tel. +420 603 509 790

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. Aktuální podobu informace naleznete na https://www.westercom.eu/wp-content/uploads/2019/01/gdpr.pdf.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

Westercom s.r.o.